Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Лични данни

1. Информиран/а съм, че личните ми данни да се обработват от ТЕКА ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201122991, в качеството му на Администратор на лични данни, както и от оправомощени от последния лица, във връзка с изпълнението на горецитирания договор. 

2. Информиран/а съм, че личните ми данни, обработвани от ТЕКА ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201122991, могат да бъдат разкрити на следните лица, а именно:

2.1.  на лица, ако е предвидено в нормативен акт;

2.2. на лица, обработващи личните данни, в т.ч. но не само служители на Администратора, счетоводни предприятие и/или адвокатски кантори, доставчици на куриерски и /или пощенски услуги.

3. Заявявам, че относно обработката на личните ми данни, съм информиран/а за следното:

3.1. Администраторът, който обработва личните ми данни е ТЕКА ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201122991, със седалище и адрес на управление община Столична, район Нови Искър, с. Войнеговци, ул. Вършец 13

3.2. Личните данни, които се обработват от Администратора са както следва:

а/ три има, адрес, ел. пощта, телефон, банкова сметка и ЕГН /за контрагенти – физически лица/ или

б/ три имена, телефон, електронен адрес /за представителите на контрагенти –  юридическите лица/ .

3.3. Личните ми данни се унищожават в срок до 5 години, след прекратяване действието на горепосочения договор, освен когато закон не налага по-дълъг срок на съхранение. 

3.4. Целта за която се обработват личните данни е изпълнение на горепосочения търговски договор, маркетинг и финансово-стопанска дейност, както и изпълнение на законови задължения на Администратора, съгласно ЗС, ЗДДС, ЗКПО и др. 

3.5. По всяко време имам достъп до обработваните от ТЕКА ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 201122991 лични данни, отнасящи се до мен, а именно: категориите лични данни, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, информация за източника на лични данни, както и че имам право на корекция, на изтриване и ограничаване, на преносимост на данните и право на жалба пред Комисията за защита на личните данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.